Hosting por dinahosting.

Bases, contratación equipo técnico

BASES DE CONTRATACIÓN DE TÉCNICO/A DE APOIO PARA A MEDIDA LEADER 2014-2020.

O día 30 de agosto de 2017 saíu o anuncio na prensa para a contratación dun/dunha técnico/a de apoio para a Medida LEADER 2014-2020.

Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais dende o seguinte á data de publicación.

Podes descargar as bases no seguinte enlace:

Bases de contratación

BASES TÉCNICO/A DE APOIO

 

Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos (04/10/2017).

Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de tres días naturais a partir da publicación deste anuncio na páxina web da Asociación Mariñas-Betanzos, para formular reclamacións ou emendar os defectos que motiven a súa exclusión.

Podes descargar o listado no seguinte enlace:

Relación provisional de aspirantes

LISTADO PROVISIONAL ASPIRANTES

Version:1.0 StartHTML:000000229 EndHTML:000004223 StartFragment:000003219 EndFragment:000004191 StartSelection:000003219 EndSelection:000004187 SourceURL:http://marinasbetanzos.gal/wp-admin/post.php?post=6122&action=edit

Relación definitiva de aspirantes admitidos e excluí­dos (11/10/2017).

Se convoca para o próximo día dezanove de outubro  do presente ano (19/10/2017) a tódolos aspirantes para realizar a fase I: proba de coñecementos mediante proba escrita, as dez da maña ( 10 horas), provistos de bolígrafo e DNI.

Podes descargar o listado no seguinte enlace:

Relación definitiva de aspirantes

LISTA DEFINITIVA

Version:1.0 StartHTML:000000229 EndHTML:000004955 StartFragment:000003219 EndFragment:000004923 StartSelection:000003222 EndSelection:000004919 SourceURL:http://marinasbetanzos.gal/wp-admin/post.php?post=6122&action=edit

Avaliación do primeiro exercicio (19/10/2017)

Os aspirantes excluídos disponen dun prazo de tres días naturais a partir da publicación deste anuncio na páxina web da Asociación Mariñas-Betanzos, para formular reclamacións.

Podes descargar o resultado no seguinte enlace:

Relación definitiva da proba escrita:

RESULTADOS PROBA ESCRITA

 

Version:1.0 StartHTML:000000229 EndHTML:000004111 StartFragment:000003219 EndFragment:000004079 StartSelection:000003222 EndSelection:000004075 SourceURL:http://marinasbetanzos.gal/wp-admin/post.php?post=6122&action=edit

Resolución da Presidencia : Fase II  (03/11/2017)

O próximo día sete de novembro do presente ano (07/11/2017) aos aspirantes que superaron a fase I, para realizar a fase II: entrevista persoal, as once horas da maña (11:00), provistos do DNI.

 

Resolución:

RESOLUCIÓN

Version:1.0 StartHTML:000000229 EndHTML:000004087 StartFragment:000003219 EndFragment:000004055 StartSelection:000003222 EndSelection:000004051 SourceURL:http://marinasbetanzos.gal/wp-admin/post.php?post=6122&action=edit

Resolución final da Fase II

 

Resolución:

RESOLUCIÓN

 

Version:1.0 StartHTML:000000229 EndHTML:000003818 StartFragment:000003219 EndFragment:000003786 StartSelection:000003219 EndSelection:000003786 SourceURL:http://marinasbetanzos.gal/wp-admin/post.php?post=6122&action=edit

Resolución final das probas de Selección de Persoal para o posto de Técnico/a, para a xestión da medida Leader de Galicia (2014-2020)

Resolución final:

RESOLUCIÓN FINAL