Hosting por dinahosting.

Bases, contratación equipo ténico

BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL EQUIPO TÉCNICO (administrativo/a e técnico/a) LEADER 2014-2020.

O día 17 de Xaneiro de 2017 saiu o anuncio na prensa para a contratación do equipo técnico LEADER 2014-2020 (administrativo e técnico).

Prazo de presentación de solicitudes : 20 días naturais dende o seguinte á data de publicación.

Podes descargar as bases nos seguintes enlaces:

Deixámosche as bases de contratación do equipo técnico LEADER 2014-2020

BASES PERSOAL TÉCNICO/A BASES PERSOAL ADMINISTRATIVO/A

LISTA PROVISIONAL CONTRATACIÓN EQUIPO TÉCNICO

Lista provisional posto Técnico/a, para a xestión da medida Leader Galicia (2014-2020)

LISTA POSTO TÉCNICO/A

 

Lista provisional posto de Administrativo/a, para a xestión da medida Leader de Galicia (2014-2020)

LISTA POSTO ADMINISTRATIVO/A

 

Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de tres días naturais a partir do Luns 20 de Febreiro de 2017, para formular reclamacións ou emendar os defectos que motiven a súa exclusión.

 

LISTA DEFINITIVA CONTRATACIÓN EQUIPO TÉCNICO

Lista definitiva posto Técnico/a, para a xestión da medida Leader Galicia (2014-2020)

LISTA POSTO TÉCNICO/A

 

Lista definitiva posto de Administrativo/a, para a xestión da medida Leader de Galicia (2014-2020)

LISTA POSTO ADMINISTRATIVO/A

 

Os aspirantes deberán presentarse o próximo día dous de marzo do presente ano (02/03/2017) na aula multimedia do Concello de Abegondo  ( Rúa San Marcos, 1 ) para realizar a fase I : proba de coñecementos mediante proba escrita, as dez da mañá (10 horas) os aspirantes para o posto de Administrativo/a e as doce da mañá (12 horas) os aspirantes para o posto de Técnico/a , provistos de bolígrafo e D.N.I.

 

CONVOCATORIA DE PROBAS E SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DO ÉQUIPO TÉCNICO

Convocatoria e Probas de Selección de Persoal para o posto de técnico/a, para a xestión da medida Leader de Galicia (2014-2020)

CONVOCATORIA PROBAS TÉCNICO/A

 

Convocatoria e Probas de Selección de Persoal para o posto de administrativo/a, para a xestión da medida Leader de Galicia (2014-2020)

CONVOCATORIA PROBAS ADMINISTRATIVO/A

 

Os aspirantes  que obteñan un mínimo de 20 puntos na puntuación total, deberán presentarse o próximo día nove de marzo do presente ano (09/03/2017) no salón de plenos do Concello de Abegondo ( Rúa San Marcos, 1 ), para realizar a fase II: entrevista persoal, as dez horas da mañá (10,00) os aspirantes para o posto de Administrativo/a, e os aspirantes para o posto de Técnico/a as dez horas e trinta minutos da mañá (10,30), provistos de D.N.I.

 

RESULTADOS FINAIS PARA A CONTRATACIÓN DO EQUIPO TÉCNICO PARA A XESTIÓN DA MEDIDA LEADER DE GALICIA (2014-2020)

Resultados finais para o posto de técnico/a, para a xestión da medida Leader Galicia (2014-2020)

RESULTADOS FINAIS TÉCNICO/A

 

Resultados finais para o posto de administrativo/a, para a xestión da medida Leader Galicia (2014-2020)

RESULTADOS FINAIS ADMINISTRATIVO/A