• Galego
 • Español
 • English

Execución e verificación do algoritmo

Execución da ferramenta nas zonas piloto

Co primeiro borrador de aplicación realízanse as probas coa información recollida das catro zonas piloto situadas nos concellos de Curtis e Aranga na provincia da Coruña e Castro de Rei e Ribadeo nas provincias de Lugo. Realízase a primeira simulación cun total de 1.910 parcelas de 43 explotacións.

Verificación versión 1

Os resultados son examinados entre as cooperativas e as universidades participantes no proxecto, tratando de analizar as incongruencias dos cambios propostos ou os posibles inconvenientes que poidan atopar os gandeiros/as das zonas piloto. Entre os cambios necesarios nesta primeira fase de verificación identificáronse os seguintes:

 • Necesidade de fixar parcelas. Considérase que a aplicación debería permitir que o gandeiro/a seleccione entre as parcelas incorporadas cales non quere intercambiar. Para que a proposta exposta aos participantes das zonas piloto sexa o máis adecuada á realidade da xestión diaria da actividade gandeira, decídese fixar todas as parcelas situadas a menos de 200 metros da explotación, considerando que estes terreos son indispensables para os traballos habituais e os gandeiros/as non terán interese en permutar o seu uso.
 • Unir parcelas adxacentes dun mesmo propietario, supoñendo que aínda que poidan ser propiedades diferentes, a nivel de xestión xa se realiza conxuntamente. Realizar unha unión xeométrica.
 • Promover que as parcelas dun mesmo gandeiro/a estean próximas entre si, ademais de próximas á explotación. Desta maneira permitiríase que dos resultados se obteñan pezas da maior dimensión posible no menor radio de distancia á explotación. Calcular a distancia entre parcelas en lugar da distancia entre os centros das mesmas.

Verificación versión 2 e exposición a participantes das zonas piloto

A presentación das propostas nas zonas piloto realizouse ou anivel individual entre diversos participantes ou en reunións cun pequeno número deles (2-4). Elixiuse esta metodoloxía de reunións para evitar contaminación entre as opinións dos diferentes participantes, tratando de que cada un analizara a súa proposta a nivel individual. Para iso, entregóuselle unha serie de planos nos que podían analizar a distribución actual das súas parcelas, dúas alternativas diferentes propostas polo algoritmo para a reorganización das mesmas, a distribución actual das parcelas de todos os participantes na zona piloto e as dúas alternativas propostas polo algoritmo para o conxunto xeral. Ademais, entregábaselle o informe cos datos da mellora xera a aplicación e que produciría a redistribución do uso das parcelas para cada alternativa (número de parcelas a xestionar, superficie media das parcelas, distancia total entre as parcelas e a explotación ou distancia entre as parcelas). Acompañado desta documentación, unha carpetilla, unha libreta, un bolígrafo e un tríptico do proxecto para que consulten a información que precisen da iniciativa. Nas reunións realizadas en despacho, emprégase o visor creado pola UDC  onde se poden comprobar as diferentes alternativas, para que os gandeiros poidan realizar cambios  e corrixir erros directamente sobre as alternativas.

As conclusión obtidas destas reunións foron as seguintes:

 • Existencia de erros na información de partida, con parcelas que non xestionan como declaradas na PAC, ou outras que aproveitan pero non aparecen.
 • Pode haber reticencias de arrendatarios de terras que non estean dispostos a que os seus terreos estean xestionados por outro gandeiro que non sexa o actual.
 • Deberíase de contemplar o uso permitido en cada parcela.
 • A aptitude agronómica das parcelas é un importante valor a ter en conta. Existen parcelas cunha calidade moi superior a outras, e que non deberían de contar co mesmo valor.
 • A PAC pode supoñer un problema se non se xestiona de maneira axeitada, ó contar Galicia con 7 rexións diferenciadas1 (R.D.1076/2014, R.D. 1075/2014 e Regulamento (UE) nº 10307/2013 do Parlamento Europeo).
 • Existencia de barreiras que impiden unha mellora na xestión, aínda que as parcelas estean máis próximas á explotación. Por exemplo, infraestruturas como autoestradas ou vías do tren dificultan o acceso a parcelas, debido á necesidade de atravesalas polos pasos a nivel ou túneles, que estando máis próximas xeograficamente, están máis afastadas para o seu aproveitamento.
 • Parcelas que se consideran unidas porque manteñen unha continuidade, están divididas por muros, cerramentos ou curso de auga que impedirían a súa xestión continua.
 • Existen parcelas abandonadas ou no Banco de Terras de Galicia que poderían ser incorporadas ao algoritmo.
 • De forma xeral existe unha boa aceptación ás propostas realizadas, con interese por parte dos participantes en seguir colaborando para mellorar os resultados e que se poidan realizar os cambios sobre o terreo.

 

Cambios e posta en funcionamento da ferramenta

Para incorporar as propostas identificadas mediante o traballo nas zonas piloto cos gandeiros/as, realizáronse os seguintes cambios no algoritmo:

 • Creación dun campo que permite indicar un valor para cada parcela independente do valor da súa superficie. Para definir este valor, proponse realizar unha comisión en cada área de traballo que realice unha clasificación das parcelas segundo o seu valor agronómico, que será incorporado á aplicación.
 • Metodoloxía para realizar a reorganización das parcelas en varias etapas e así non ter problemas nos cambios da superficie declarada na PAC por cada explotación.
 • Posibilidade de incorporar parcelas que propietarios queiran ceder, mediante arrendamento ou outros mecanismos, ou masas comúns xestionadas polo Banco de Terras de Galicia. Estas parcelas poderían compensar ás explotación que perdan superficie cas alternativas de distribución de usos.

O resto de propostas realizadas polos gandeiros poden ser en gran medida corrixidas por medio do traballo previo de análise dos terreos antes de introducilos na aplicación.

Ca versión definitiva da aplicación informática, vólvese a realizar unha proposta de reorganización dos usos dos terreos, entregándolle a cada participante os planos en papel e en formato dixital (pdf) mediante o pen drive do proxecto, para que consulten as diversas alternativas.  Dentro de información que se lle facilita aos gandeiros ca nova distribución de usos, tamén aparece unha proposta de xestión das parcelas (aboado, cultivo, mellora, produción, etc.), baseado nas análises de terras levadas a cabo e no novo tamaño dos terreos.

 

  Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: