• Galego
 • Español
 • English

Resumo proxecto

DESEÑO DUNHA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA A MELLORA DA XESTIÓN DE TERRAS NAS COOPERATIVAS GANDEIRAS [Expediente FEADER 2016/50B]

Resumo

O proxecto pretende contribuír a aumentar a eficiencia e sustentabilidade ambiental e económica das explotacións agrarias. Buscaranse solucións ao problema da mala estruturación da base territorial das explotacións facendo uso das TIC, desenvolvendo un algoritmo que permita obter alternativas mellores para a organización espacial das parcelas dos membros de cooperativas agrarias ou para calquera agrupación de agricultores.

Dado un conxunto de agricultores cos seus correspondentes conxuntos de parcelas, a ferramenta informática permitirá unha reasignación do uso das parcelas entre os agricultores de maneira que, mantendo cada agricultor, en esencia, a mesma superficie, e sen modificar a propiedade, as súas parcelas estarían máis próximas entre si e máis próximas a cada explotación.

Xustificación

O axeitado dimensionamento das explotacións agrarias é clave para asegurar a súa viabilidade económica e ambiental. Os mercados agrarios están suxeitos a fortes variacións, e obrigan a reducir o nivel de inputs para conter os custes de produción. Na gandería de vacún iso pasa fundamentalmente polo adecuado dimensionamento da base territorial e a súa xestión eficiente. Porén, a estrutura territorial das explotacións gandeiras galegas é moi fragmentada, e as súas parcelas adoitan a posuír unhas dimensións reducidas (en comparación ás doutras explotacións doutras rexións gandeiras en Europa) e estaren dispersas.

Unha produción en base a pastos e forraxes propios, con parcelas cunha dimensión axeitada e accesibles, axudaría a incrementar o rendemento das explotacións e a revalorizar estas producións, reducindo os custes e dependencia das explotacións e incrementando a renda dispoñible, permitindo ademais unhas prácticas gandeiras compatibles co medio ambiente e unha axeitada xestión das terras (agrupación, aproveitamento conxunto, etc).

A estratexia europea de I+D en agricultura [Comisión Europea, 2015] identifica a incorporación das TIC como un dos catro elementos transversais básicos. Seguindo esta liña, neste proxecto abordarase o problema da dispersión das parcelas das explotacións mediante métodos informáticos e matemáticos.

Obxectivos do proxecto

 • Revisar a problemática da base territorial das explotacións agrarias, en concreto as de vacún.
 • Mellorar a base territorial das explotacións, facilitar a produción de forraxes nas mesmas e mellorar a súa competitividade.
 • Desenvolver unha aplicación informática que permita a reorganización e agrupación das parcelas dun conxunto de explotacións agrarias.
 • Aplicar e retroalimentar o algoritmo mediante probas sobre un caso piloto real.
 • Permitir aos socios do proxecto facer uso da ferramenta desenvolvida a través dun aplicativo web para reorganizar outros grupos de parcelas das súas zonas.
 • Dar a coñecer os resultados do proxecto dentro do medio rural e nos ámbitos científicos.
 • Sentar as bases para o desenvolvemento dunha ferramenta global que permita facer dispoñible a ferramenta informática a calquera grupo de agricultores interesados.
 • Sentar as bases para o desenvolvemento dunha ferramenta global que permita facer dispoñible a ferramenta informática a calquera grupo de agricultores interesados.

Actores participantes

[metaslider id=4803]

Accións

 • Revisión bibliográfica sobre a temática relacionada co proxecto.
 • Recollida de información sobre os socios das Cooperativas Cusoviame e Os Irmandiños e das terras que xestionan
 • Selección da zona piloto.
 • Realización de entrevistas e cuestionarios aos socios das cooperativas participantes no proxecto.
 • Desenvolvemento da ferramenta de agrupación de parcelas.
 • Execución e verificación do algoritmo.
 • Posta en funcionamento da ferramenta.
 • Divulgación dos resultados do proxecto no ámbito rural e científico.
 • Xestión do proxecto.

 

Materiais de divulgación

 

Tríptico divulgativo do Proxecto do Grupo Operativo

 

Visor das propostas de permuta creados pola aplicación para as zonas piloto

Visor

Enlace: Agriculture and rural development > Financing the Common Agricultural Policy (FEADER)

  Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: