• Galego
  • Español
  • English

Privacidad

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA A PÁXINA WEB

De acordo co establecido pola Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluidos nun fichero do que é titular a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

-O envío dos seus datos de carácter personal a través de esta páxina web, co motivo de realizar unha solicitude de información supone o consentimento pola súa parte para a inclusión e tratamento dos datos nun arquivo rexistrado por esta entidade ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mismo.

-Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.

-O estudio da utilización dos servicios por parte dos usuarios e visitantes.

-A Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, non cederá información a terceiros sin consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 y 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nuha Ley; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse tenga por destinatario ao Defensor do Pobo, O Ministerio Fiscal e os Xuices o Tribunales e o Tribunal de Contas, no exercicio das funcions que teñen atribuidas; Cando a cesión teña como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas ao Defensor do Pobo ou a o Tribunal de Contas; Si a comunicación efectúase previo procedemento de disociación.
No suposto de que solicitárase ao usuario datos de carácter personal por medios distintos dos anteriormente expostos, a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos lles comunicara de forma expresa e inequívoca respecto das condicions nas que se recollan datos personales e as finalidades con as que van ser utilizados, da obligación de facilitarlos o no, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicions nas que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Podrá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoales, nos términos é nas condicións previstos na LOPD, dirixiéndose por escrito a Asociacion de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos Abegondo en San Marcos 1, 15318 – Abegondo (A Coruña).
No feito de que no introduzca os datos de carácter personal que se lle piden obligatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos non poda atender a sua solicitude.
Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informamoslle que a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a sua alteración, a pérdida e o tratamento e/o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo con lo que prevé artígo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e o el Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro de desarrollo da citada Ley.
Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos se compromete a tratar de maneira absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.
PARA CONTINUAR DEBE VD. ACEPTAR QUE HA LEÍDO E QUE ESTÁ CONFORME CON ESTA CLÁUSULA.

    Se desexa contactar con nós pode usar o seguinte formulario de contacto: